Skip to main content

Praktijk Info

Behandelovereenkomst

Na de intake en het verzamelen van voldoende informatie informeer ik je over wat ik denk dat er met je aan de hand is. We formuleren samen het doel van de behandeling en bespreken hoe we dit doel kunnen bereiken, uitgaande van datgene wat voor jou wenselijk is en voor mij haalbaar. We bespreken hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Als je hier geen vragen meer over hebt en we overeenstemming hebben bereikt, geef je toestemming voor de behandeling en zullen we dit vastleggen in een behandelovereenkomst die we beiden ondertekenen. Naast het samen beslissen wordt hiermee tevens aan de wet WGBO voldaan. Tijdens de behandeling zullen we regelmatig het verloop bespreken en de doelen en/of behandelmethoden zo nodig bijstellen.

Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en voor GZ-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor Psychologen (zie de NIP beroepscode voor psychologen).

Crisisbeleid en bereikbaarheid bij spoedgevallen

Als je in crisis bent, dien je contact op te nemen met je huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zij kunnen zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen.

Dossiervoering

In mijn praktijk maak ik gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit EPD is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en mij. In dit dossier wordt alle voor de behandeling relevante informatie opgeslagen. Je hebt recht op inzage van jouw dossier. Er zijn strikte beveiligingsmaatregelen getroffen door de provider van het EPD om de privacy van je gegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

Privacy en vertrouwelijkheid

Wat je met mij bespreekt valt onder het beroepsgeheim. Zonder je toestemming doe ik geen mededelingen aan derden. Er zijn een paar uitzonderingen. Zie hiervoor deze LVVP pagina :'Heeft een psycholoog/psychotherapeut beroepsgeheim?'. Wanneer een externe om informatie vraagt, bijvoorbeeld een Arbodienst of een medisch adviseur, dan stel ik je hiervan op de hoogte. Een conceptbrief aan een externe wordt aan je voorgelegd en pas na jouw toestemming verstuurd. Na de intakefase en aan het eind van de behandeling vindt doorgaans schriftelijke terugkoppeling aan de huisarts of verwijzer plaats in de vorm van een brief. Ook hiervoor geldt dat deze pas verstuurd wordt nadat jij akkoord hebt gegeven. Als je daar bezwaar tegen hebt, dien je dit kenbaar te maken.
Bij coaching vindt geen terugkoppeling plaats aan derden, tenzij je dat zelf graag wilt.

Wachttijden

“Vanaf week 16 is er weer plek voor enkele behandelingen. Aanmelding kan via het aanmeldformulier.”
 
Informatie van de NZA over wachttijden:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor het intakegesprek & diagnostiek maximaal 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

Intervisie

Regelmatig heb ik intervisie met collegae en bespreken we anoniem vragen rondom diagnostiek of de behandeling. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven toetsen en kritisch te blijven op mijn eigen handelen. Intervisie biedt mij de mogelijkheid om me in een veilige setting kwetsbaar op te stellen en blijvend te leren. Daarnaast blijf ik me scholen door het volgen van opleidingsdagen, webinars of het lezen van vakliteratuur.  

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over het verloop van je behandeling, of over mijn functioneren als therapeut. In een dergelijke situatie is het zinvol om zo’n knelpunt of klacht eerst met mij te bespreken en hopelijk kunnen we samen zoeken naar een passende oplossing. Als we er samen niet uit komen, kun je een officiële klacht indienen via de klachtenprocedure van LVVP. Als lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Alle informatie over je rechten en mogelijkheden met betrekking tot een klacht kun je vinden op de LVVP-website.

Kwaliteitsbeleid

Las Psycholoog heeft kwaliteit van de behandeling en de praktijkvoering hoog in het vaandel staan. Het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging LVVP geldt hierbij als richtlijn. Meer informatie is te vinden op de LVVP-website.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Iedere zorgaanbieder dient een eigen kwaliteitsstatuut GGZ te bezitten. Dit is een checklist die toetst of door de zorgaanbieder aan een aantal kwaliteitscriteria is voldaan Bekijk hier het kwaliteitsstatuut.

Langdurige afwezigheid en vervanging

Ik heb afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

AVG-privacy

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG) werk ik volgens richtlijnen, zoals neergelegd in een privacy statement. Bekijk hier het privacy statement.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Verzekeraars wensen dat er metingen van de ernst van de klachten worden gedaan om het effect van de behandeling te kunnen bepalen. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) kan aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling aan je aangeboden worden. Je krijgt in dat geval de vragenlijsten online aangeboden.