Skip to main content

Werkwijze

Aanmelding

Wanneer je graag bij mij in behandeling wil komen, kun je het contactformulier invullen wat je op de website vindt. Ik zal daarna zo snel mogelijk contact met je opnemen om het vervolg te bespreken.

Kennismaking

Tijdens het telefonische kennismakingsgesprek zullen we je hulpvraag en klachten bespreken. In dit gesprek proberen we helder te krijgen of je hulpvraag past bij mijn deskundigheid en jouw verwachtingen. Als we beiden denken dat dit zo is, plannen we een intakegesprek in. Mocht dit niet zo zijn, dan voorkomen we hiermee dat je lang op de wachtlijst staat zonder dat ik iets voor je kan betekenen.

Verwijzing

 Om voor een behandeling in aanmerking te komen, hebt je een verwijzing nodig. De huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunnen u een verwijsbrief geven. Zonder verwijsbrief heb je geen toegang tot verzekerde zorg (dit geldt ook voor ongecontracteerde zorg).

De verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Naam en functie van de verwijzer
  • De AGB code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • (vermoeden van) de DSM-classificatie
  • Gegevens van u (NAW-gegevens, geboortedatum en BSN)
  • Of het een eerste aanmelding of heraanmelding betreft
  • Datum van verwijzing. Deze mag maximaal 9 maanden voor het eerste behandelcontact liggen en moet voor de start van het eerste contact zijn
Intake

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Tijdens het eerste gesprek bekijken we of we een match hebben, wat je probleem is en of ik je kan helpen met je probleem.
Aanvullend hierop stuur ik je voor diagnostisch onderzoek soms nog een vragenlijst toe (via een beveiligde online-omgeving). Deze helpt om nog meer inzicht te krijgen in wat er daadwerkelijk speelt.

Aan het begin van de behandeling vraag ik je ook een Akkoord-verklaring te ondertekenen. Hierin geef je aan of ik je verwijzer mag informeren over het behandelplan, eventuele wijzigingen tijdens de behandeling en de bereikte resultaten na afloop van de behandeling. 

Adviesgesprek

Doorgaans wordt tijdens het tweede of soms derde gesprek samen met jou een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staan de behandeldoelen die we nastreven, welke behandelmethoden toegepast gaan worden en welke inspanningen daarbij van jou en van mij worden verwacht. Na ondertekening hiervan gaat de behandeling van start en wordt er in overleg met jou een korte brief naar de huisarts gestuurd en eventuele andere belanghebbenden.

Behandeling

Als je akkoord bent met het behandelplan starten we met de therapie. Er wordt gestreefd naar maatwerk waarbij zoveel mogelijk wetenschappelijke principes en standaarden worden gehanteerd. Regelmatig evalueren we de voortgang.
Ook worden er periodiek vragenlijsten afgenomen om te kijken of we op het goede spoor zitten.

De omgeving kan een belangrijke rol spelen in je welzijn en zal in overleg met jou eventueel worden uitgenodigd om te onderzoeken hoe ze in de behandelkamer gemaakte afspraken thuis kunnen ondersteunen.

Afsluiting

Aan het eind vindt er een afsluitend gesprek plaats waarbij we samen kijken in hoeverre we de gestelde doelen gehaald hebben en hoe je de resultaten vast kunt houden.

Na afsluiting van de behandeling wordt er, met jouw toestemming, een korte brief naar de verwijzer of andere belanghebbenden gestuurd, met daarin het bereikte resultaat en eventuele verdere adviezen.